Agenda

Geen evenementen

Fotoarchief

Sponsors

sponsorkliks

rabobank

Op woensdag 31 januari jl. was de algemene ledenvergadering (ALV) met aansluitend een pubquiz, in "Het Bruisend Hart" te Hoornaar. 
Na de gebruikelijke agendapunten (Opening, Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 2017,  Mededelingen en eventueel ingekomen stukken, Jaarverslag 2017, Financieel verslag 2017, Verslag kascommissie, Benoemen van nieuw lid voor de kascommissie en Begroting 2018) was het tijd voor de bestuursverkiezing.
Statutair aftredend en voor de tweede keer herkiesbaar was mevrouw M.J. (Mirjam) van Genderen-Wallaard. Statutair aftredend en niet herkiesbaar was de heer T. (Teus) v/d Ham. Het bestuur had voorgesteld om dhr. A. (Ad) van der Haven uit Hoogblokland in deze vacature te benoemen. Er waren geen tegenkandidaten ingediend, dus werd dhr. Van der Haven benoemd. De voorzitter heette hem hartelijk welkom in het bestuur en bedankte dhr. V/d Ham voor zijn jarenlange inzet. Als dank ontving hij een speciaal voor hem gemaakt fotoboek en een bloemetje. Na rondvraag en pauze was het om 21.00 uur tijd voor de pubquiz. Na 20 vragen (van makkelijk tot moeilijk) bleken er twee duo's het hoogste aantal punten te hebben. Het gooien met de dobbelsteen leverde de uiteindelijke winnaars op: Gerrie den Braven en Jenny Mollema. Zij ontvingen beiden een mooi pakketje (uit Noordeloos).

ALV2018

Op 9 januari 2018 is Ing. Jan den Besten op 93-jarige leeftijd overleden. Ing. Jan den Besten schreef het boek "De Zes Molens", dat door onze vereniging in 2015 is uitgegeven. In het boek "De Zes Molens" worden de molens beschreven die ooit op het grondgebied van de voormalige polder Het Land der Zes Molens te Hoornaar zijn gebouwd.
Op 9 mei 2015 overhandigde onze voorzitter Peter Baan het eerste exemplaar van "De Zes Molens" aan Ing. Jan den Besten. Deze overhandiging vond plaats in woonzorgcomplex De Zes Molens te Hoornaar.
Den Besten was een begrip in de molenwereld. Zo was hij de eerste instructeur van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Maar hij was niet alleen een deskundige molenaar. Ook had hij veel kennis van de molentechniek. Zijn specialiteit was de wipmolen. In het bijzonder ging zijn aandacht uit naar de technische aspecten van het scheprad en de vijzels. Daarnaast heeft hij ook diverse molenpublicaties verzorgd.

Uitreiking1

Op woensdag 29 november jl. verzorgde Harmen Schoonekamp een lezing over de Russische revolutie. In 1917, dit jaar precies 100 jaar geleden, vonden twee revoluties plaats in Rusland. De eerste maakte een einde aan de heerschappij van de Romanov-dynastie. De tweede revolutie bracht de bolsjewieken aan de macht onder leiding van Vladimir Lenin. Deze revoluties hebben hun stempel gedrukt op het verdere verloop van de 20e eeuwse geschiedenis, niet alleen van Rusland maar van de hele wereld. Het is niet overdreven om te zeggen dat alles anders zou zijn verlopen zonder deze revoluties. In deze lezing werd gekeken naar de aanloop van de revoluties en naar de gebeurtenissen in februari en oktober. Hoe was het om begin 20e eeuw in Rusland te leven? Wie waren de belangrijkste spelers? Wat gebeurde er in maart en in oktober? En hoe verliepen de eerste jaren na de revolutie?

Harmen Schoonekamp studeerde Humanistiek en Russisch met bijvakken geschiedenis, letterkunde en theologie. Hij is schrijver, vertaler en verzorgt lezingen en cursussen over filosofie, zingeving, levensbeschouwing, religie, geschiedenis en (vooral Russische) literatuur.
Russiche revoluatie Romanovs

Op woensdag 25 oktober jl. verzorgde Sander Wassing - op boeiende wijze - een lezing over "de Beeldenstorm en Alva’s Raad van Beroerten (1566-1568)". Subtitel: de dorpen Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos nabij brandhaarden van onrust en verzet.

Anno 2016 was het precies 450 jaar geleden dat de Beeldenstorm losbarstte en in 2017 wordt overal het 500ste ‘geboortejaar’ van de Reformatie gememoreerd. Dit momentum in de geschiedenis vormt een mooie gelegenheid voor een lezing over de Beeldenstorm in de regio.

In de zomer van 1566 bereikten lang opgekropte religieuze, sociale en economische spanningen een hoogtepunt. Deze waren niet langer beheersbaar toen het Spaans-Habsburgse bewind in Brussel, onder druk gezet door Hendrik van Brederode, concessies deed en uiteindelijk duldde dat andersdenkenden openlijk bijeenkwamen in de zogeheten ‘hagenpreken’.

Men kon aanvankelijk niets beginnen tegen het fenomeen dat zich vanaf augustus 1566 overal in de Nederlanden voltrok. De Beeldenstorm verspreidde zich razendsnel door het land en het Spaanse bewind in Brussel wankelde op haar grondvesten. Voor inwoners van de dorpen Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos was de onrust rondom de Beeldenstorm niet ver weg: in Vianen werd de Grote Kerk op 25 september op last van Brederode ontruimd en niet veel later gebeurde hetzelfde in Asperen. In Brandwijk legde een voormalig pastoor zijn habijt af en begon ‘volgens Calvinus leere’ te preken.

Vianen ontwikkelde zich in de herfst en winter van 1566-1567 tot het brandpunt van verzet tegen het Spaans-Habsburgs bewind. Voor de nabijgelegen dorpen betekende dit dat de onrust nog lang na de Beeldenstorm voortduurde. De soldaten van Brederode stroopten de omgeving af. Nadat de orde was hersteld kon een antwoord van landsheer Filips II niet uitblijven: hij stuurde zijn meest ervaren generaal, de hertog van Alva met een leger om orde op zaken te stellen. Eenmaal aangekomen in Brussel stelde Alva een speciale rechtbank samen om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen: de Raad van Beroerten. De harde hand van Alva werd bijvoorbeeld ook in Noordeloos gevoeld: de dorpelingen
Marcus Aelbertsz en Dierick Coot zijn op 30 oktober 1567 voor eeuwig uit de Nederlanden verbannen. Op welke manier raakten zij bij deze turbulente tijd betrokken? Hoe ging de Raad van Beroerten te werk en welke stukken land in en rondom de dorpen werden geconfisqueerd? Deze en andere vragen kwamen tijdens de lezing uitgebreid aan de orde.

Beeldenstorm De Frans Hogenberg

Facebook


Word lid

Voor 15 euro per jaar worden en uw huisgenoten lid van onze vereniging